Vilkår for transportører - Fraktbørs.no

Compare Listings

1.Avtalens omfang

Avtalen omfatter transport av oppdragsgivers produkter.

 


 

2.Avtalens varighet, oppsigelse

Avtalen er løpende.

 


 

3.Priser og prisjustering

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

Transortører har selv ansvar for å fastsette pris.

 


 

4.Transportdokument/dokumentasjon

Med transportdokument menes elektronisk fraktbrevmelding. Avsender er ansvarlig for korrekt og nødvendig informasjon i transportdokumentet. Følgende informasjon skal fremkomme:

• Avsender navn og adresse

• Mottakers navn og leveringsadresse

• Antall kolli

• Brutto vekt og mål i dm3, oppgis ved forespørsel

• Nødvendig informasjon om og bruk av produkter/tilleggstjenester

Ved eksport av gods skal alle nødvendige tollpapirer og andre nødvendige dokumenter, herunder dokumenter til/fra Mattilsynet, være ferdig utfylt med korrekt informasjon ved avhentingen av godset.

 


 

5.Emballasje

Kunden er ansvarlig for tilfredsstillende emballering av godset. Fraktbørs.no har ingen undersøkelsesplikt eller ansvar for at godset er tilfredsstillende emballert. Sendes gods med manglende eller mangelfull emballasje, er transportør ikke forpliktet til å yte erstatning for skade grunnet påkjenninger i transportveien hvis skaden kunne ha vært unngått om godset var tilstrekkelig emballert.

Transportør er ansvarlig for å sjekke at godset er godt nok emballert ved henting.


 

6.Henting og levering

Hente- og leveringstid avtales særskilt.

Lasting og lossing av godset utføres ikke av Fraktbørs.no med mindre det er særskilt avtalt.

 


 

7.Transport av temperaturregulert gods

Ved transport av temperaturregulert gods, er Oppdragsgiver ansvarlig for å gi korrekt informasjon om hvilken temperatur godset ønskes fraktet under. Dette skjer ved innmelding av transportoppdrag.

Dersom godsets kjernetemperatur er forskjellig fra det Kunden har oppgitt som den temperatur som godset skal transporteres under, påtar transportøren seg intet ansvar for skade eller verdiforringelse som måtte oppstå som følge av at godset fraktes under den opprinnelige oppgitte temperatur.

Transportør påtar seg ikke å kjøle ned eller varme opp gods under transport med mindre dette er skriftlig avtalt i det enkelte tilfelle. Den enkelte sjåfør har ikke fullmakt til å inngå slik avtale. Avtale om å kjøle ned eller varme opp gods kan ikke inngås ved påtegning på fraktbrevet.

Hvis det skriftlig avtales at transportør skal kjøle ned eller varme opp gods under transport, skjer det for senders risiko. Transportør kan ikke garantere at godset ved levering vil ha den ønskede temperatur og påtar seg heller ikke ansvar for eventuell skade som måtte oppstå som følge av slik nedkjøling eller oppvarming.


 

8.Reklamasjon

Den som vil gjøre gjeldende at godset er forsinket, skadet eller at sendingen ikke er fulltallig, må reklamere i samsvar med bestemmelsene i vegfraktloven, CMR-konvensjonen og NSAB 2015.

 


 

9.Forsinkelse, skade, tap og manko

Fraktbørs.no opptrer som formidler av transporttjenester og har intet ansvar for forsinkelse, skade, tap eller manko som måtte oppstå i forbindelse med transporten, jfr NSAB § 3 C.

 


 

10.Særlig om kundens forsikringsbehov

Som det fremgår av denne avtale, er transportørs  transportansvar begrenset etter vegfraktloven, CMR-konvensjonen, NSAB 2015 og eventuelt andre regler, og Fraktbørs.no egne forsikringer dekker ikke ansvar ut over det som følger av disse bestemmelsene. Kunden har av den grunn ofte behov for å tegne egne transport-, vare- og/eller lagringsforsikringer, særlig gjelder det for transport/lagring av temperaturregulert gods som kan være lett fordervelig og utsatt for skade.


 

11.Force Majeure

Hvis en ekstraordinær situasjon (Force Majeure) skulle oppstå, og som ingen av partene med rimelighet kunne forutse ved inngåelse av denne avtale, eller som oppstår utenfor partenes kontroll i avtaleperioden, og som hindrer oppfyllelsen av denne avtale, fritas den rammede part for sine forpliktelser og ansvar i henhold til denne avtale, så lenge den ekstraordinære situasjonen varer.

Som ekstraordinær situasjon (Force Majeure) anses blant annet mobilisering, krig, borgerkrig, vandalisme, sabotasje, streik, lockout, lovlig eller ulovlig blokade, jordskjelv, flom, ras, orkan eller andre naturkatastrofer, brann, eksplosjoner, embargo, import- og / eller eksportrestriksjoner, mangel på olje eller elektrisk strøm, tyveri, ran, hærverk, påkjørsel/trafikkuhell (hvor sjåføren er uten skyld), generell ferdselsforbud eller restriksjoner pålagt av offentlige myndigheter i forbindelse med for eksempel ulykker eller terror mistanke, eller andre uforutsette uhell utenfor kontroll av partene i denne avtale, eller partenes underleverandører.

Hver av partene bærer egne kostnader i forbindelse med en Force Majeure-situasjon.

 


 

12. Lønns- og arbeidsvilkår for sjåfører for transportoppdrag der allmenngjort timelønn og diettsatser gjelder

For transportavtaler som omfattes av “Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på veg” jfr tariffnemndas vedtak i protokoll nr 4/2015 og vedtak av 11.mai 2015, skal transportleverandøren sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av gjeldende forskrift.

Alle avtaler transportleverandøren inngår og som innebærer utførelse av arbeid under denne avtalen skal inneholde tilsvarende forpliktelser.

Leverandørenes forpliktelser som nevnt ovenfor skal dokumenteres; dels ved identifikasjon av allmenngjort timesats og diettgodtgjørelse, og dels ved en egenerklæring/tredjepartserklæring om at det er samsvar mellom aktuell timesats/diettgodtgjørelse og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av transportleverandørens og eventuelle underleverandørers forpliktelser.


 

13.Lover og bestemmelser

Ved gjennomføring av transportavtalen gjelder:

• Lov om vegfraktavtaler

• CMR konvensjonen

• NSAB 2015

• Allmenngjøringsloven og forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på veg

 


 

14.Heving av avtalen

Dersom en av partene vesentlig misligholder avtalen, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning.


 

15.Tvister og lovvalg

Uoverensstemmelser eller konflikt mellom partene om innholdet i eller gjennomføringen av denne avtale, skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, skal tvister løses etter norsk rett ved de alminnelige domstoler, med Oslo som avtalt verneting.